دسته بندی : گوگل آنالیتیکس

آموزش (regex)Regular Expressions | عبارات با قاعده در گوگل آنالیتیکس

امروز در ویکی دمی درمورد یکی از تخصصی ترین موضوعات گوگل آنالیتیکس به نام Regular Expression صحبت خواهیم کرد و آن را به صورت کامل به شما آموزش می دهیم.

0  
دقیقه مطالعه 8

گزارشات Site Content در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/rdw21BPM9n/origin_uEbwliOKoRNJUhBcQOD8IKISybGV9RfYFhUUqVeL.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آ

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با UTM و بررسی Campain در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/PEMeKwej2r/origin_GljbAksBD9ewIjMxDCWnIMOwnUjqJL1L5QF03G39.mp4
 

ویدئویی که در حال مش

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با ترافیک های Refferal در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/ky2qv34YnJ/origin_bzB5OlmWmME9nbNfMup9GdsQEOt1STC7rgUPvAOA.mp4

ویدئویی که در حال مش

0  
دقیقه مطالعه 2

آشنایی با Source و Medium در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/zoPxVrxVXM/origin_5QcF651Yoo5mxrn9qXp2VXsfMxsUSSd9iNi05Ia4.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آن

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با کانال های ترافیکی در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/8GWZyw1ybA/origin_aQ0nEK6QSlTCPCetR2frZYLdosI9kta8GHO99YJb.mp4
 

ویدئویی که در حال مش

0  
دقیقه مطالعه 3

آشنایی با بخش Acquisition در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/G2p18L1yJj/origin_MeR3t3VtbrnYcc3JPpTRpJ1GU0heqKJLb0gQKZEU.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آن

0  
دقیقه مطالعه 3

گزارشات موبایل (Mobile) در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/d7X3NGKl0D/origin_acghGozY7729kjNWY8k4TE8IEtfT8uzpGrkM9AjX.mp4

ویدئویی که در حال مشاهده آن

0  
دقیقه مطالعه 2

گزارشات تکنولوژی (Technology) در گوگل آنالیتیکس

https://wikidemy.arvanvod.com/ovk20ejQ7g/y3NxAJbw9L/origin_mRta5WfxsAcPzqT6Ps2wRqIQf6nwf0uES4mQjYeO.mp4
 

ویدئویی که در حال مشاهده آن هستید ب

0  
دقیقه مطالعه 3

گزارشات جغرافیایی (Geographic location) در گوگل آنالیتیکس

.r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { positio

0  
دقیقه مطالعه 2

سن و جنسیت کاربران (Demographics) در گوگل آنالیتیکس

.r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { positio

0  
دقیقه مطالعه 2

ساخت گروه کاربران جدید و اعمال آن بر گزارشات گوگل آنالیتیکس

.r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { positio

0  
دقیقه مطالعه 2