اگر شما بنا به هر دلیلی از دوره ناراضی بودید بدون چون و چرا هزینه شما به صورت کامل برگشت داده خواهد شد.